โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท iVET รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง - โรงพยาบาลสัตว์ 24 ชั่วโมง ศูนย์โรคระบบประสาท ศูนย์แพทย์ทางเลือก สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง ฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง  สัตวแพทย์ รักษาสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่วย แมว หมา กระต่าย ชูก้าไกลเดอร์ แมวป่วย หมาป่วย สัตว์พิเศษ สัตว์พิการ แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทางเลือก โรคหัวใจ ฝังเข็ม ผิวหนัง กระดูกและข้อ ระบบประสาท กายภาพบำบัด
image
สพ.ญ. วรางคณา พันธุ์วานิช ( หมออ้น )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​ (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
เชียวชาญงานด้านการฝังเข็ม , เทคโนโลยีสำหรับสัตว์เลี้ยง , ขาเทียม , วีลแชร์ และลู่วิ่งในน้ำสำหรับสัตว์พิการ
image
น.สพ. ชุมพล จิตรกร ( หมอโด้ )
อว. สพ. สาขาศัลยศาสตร์ (D.T.B.V.S) สัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศั ลยศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรทางระบบประสาท และศัลยกรรมประสาท จาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรทางการวินิจฉั ยโรคทางระบบประสาท จาก Royal Veterinary College ประเทศอังกฤษ
image
น.สพ จักรพันธ์ วรรณวงศ์ ( หมอหมี )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542
ดูแลงานด้าน โรคผิวหนัง และภูมิแพ้ผิวหนัง
image
น.สพ. พจ. วรวุทธ บวรนิมิต ( หมอคิว )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Liaoning University Of Traditional Chinese Medicine (TCM)
ดูแลงานด้านแพทย์ทางเลือก, การฝังเข็ม และสมุนไพร
image
น.สพ. ธนกฤต ความสุข ( หมอแต๊ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสัตร์ 2552
ดูแลงานด้าน อายุรกรรมทั่วไป
image
สพ.ญ. ปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ ( หมอปลา )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
ดูแลงานด้าน ทันตกรรม
image
สพ.ญ. ปรวิศา ทองเต็ม ( หมอปลา )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ 2560 ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ดูแลงานด้าน อายุรกรรมทั่วไป
image
สพ.ญ. เบญจวรรณ สายสวาท ( หมอจูน )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
Long Distance Education : Sydney University 2558
Diagnostic Imaging
ดูแลงานด้าน อายุกรรม และ ศัลย์กรรมเนื้อเยื่ออ่อน
image
กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ ( หมอเดียร์ )
Bachelor Degree B.Sc. , Master Degree M.Sc. , Doctoral Degree Ph.D. (Physical Therapy ) Mahidol University
เชี่ยวชาญงานด้านกายภาพบำบั ดฟื้นฟู, ส่วนลู่วิ่งน้ำ, อัลตราซาวด์ และเลเซอร์
image
น.สพ. ณัฐพงศ์ ไกรว่อง ( หมอณัฐ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คลีนิคศึกษาทางสัตว์แพทย์ ( สัตว์เลี้ยง ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ดูแลงานด้าน โรคตา, อัลตร้าซาวน์,โรคอายุรกรรม
image
สพ.ญ. ปนิษฐา รัตนศรีอำไพพงศ์ ( หมอลิตเติ้ล )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
ดูแลงานด้าน ด้านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน กับโรคตา
image
สพ.ญ. นฎา ธนะมัย ( หมอมุก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
ดูแลงานด้าน การบำบัดฟื้นฟู และโรคกระดูกและข้อในสัตว์เลี้ยง
image
น.สพ. ตะวัน สันธนะจิตร ( หมอตะวัน )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูแลงานด้านโรคทางระบบประสาท, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
image
สพ.ญ. พิชญา ทรงเวชเกษม ( หมอคลิป )
สัตวแพทย์ศาสัตวบัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดูแลงาน อายุกรรมประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
image
สพ.ญ. เบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ ( หมอพิ๊ก )

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551ดูแลงานด้าน โรคผิวหนัง, ระบบสืบพันธุ์
image
สพ.ญ. วรัญญา กิจสาสน ( หมอนุ๊ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
ดูแลงานด้าน ระบบทางเดินปัสสาวะและอายุรกรรมทั่วไป
image
น.สพ. ธีรวัฒน์ ปิยะทรัพย์ประภา ( หมอเล็ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
ดูแลงานด้านอายุรกรรมทั่วไป
image
สพ.ญ. วิลาสินี ภุมรินทร์ ( หมอซอ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
ดูแลงานด้าน อายุกรรมสัตว์และสัตว์เลี้ยงพิเศษ, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน
image
น.สพ. ณัฐพงศ์ ไกรว่อง ( หมอณัฐ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คลีนิคศึกษาทางสัตว์แพทย์ ( สัตว์เลี้ยง ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ดูแลงานด้าน โรคตา, อัลตร้าซาวน์,โรคอายุรกรรม
Powered by MakeWebEasy.com