โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท iVET รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง - โรงพยาบาลสัตว์ 24 ชั่วโมง ศูนย์โรคระบบประสาท ศูนย์แพทย์ทางเลือก สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง ฝังเข็มในสัตว์เลี้ยง  สัตวแพทย์ รักษาสัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่วย แมว หมา กระต่าย ชูก้าไกลเดอร์ แมวป่วย หมาป่วย สัตว์พิเศษ สัตว์พิการ แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ทางเลือก โรคหัวใจ ฝังเข็ม ผิวหนัง กระดูกและข้อ ระบบประสาท กายภาพบำบัด

สพ.ญ. วรางคณา พันธุ์วาณิช ( หมออ้น )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​ (วิศวกรรมชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
เชียวชาญงานด้านการฝังเข็ม , เทคโนโลยีสำหรับสัตว์เลี้ยง , ขาเทียม , วีลแชร์ และลู่วิ่งในน้ำสำหรับสัตว์พิการ
น.สพ. ชุมพล จิตรกร ( หมอโด้ )
อว. สพ. สาขาศัลยศาสตร์ (D.T.B.V.S) สัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศั ลยศาสตร์ 
ประกาศนียบัตรทางระบบประสาท และศัลยกรรมประสาท จาก North Carolina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรทางการวินิจฉั ยโรคทางระบบประสาท จาก Royal Veterinary College ประเทศอังกฤษ
น.สพ จักรพันธ์ วรรณวงศ์ ( หมอหมี )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542
ดูแลงานด้าน โรคผิวหนัง และภูมิแพ้ผิวหนัง
น.สพ. พจ. วรวุทธ บวรนิมิต ( หมอคิว )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Liaoning University Of Traditional Chinese Medicine (TCM)
ดูแลงานด้านแพทย์ทางเลือก, การฝังเข็ม และสมุนไพร
น.สพ. ธนกฤต ความสุข ( หมอแต๊ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสัตร์ 2552
ดูแลงานด้าน อายุรกรรมทั่วไป
สพ.ญ. ปนัดดา อมรรุ่งโรจน์ ( หมอปลา )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544
ดูแลงานด้าน ทันตกรรม

สพ.ญ. วิภาวดี ปฐมรพีพงศ์ ( หมอติ๊ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูแลงานด้าน ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ผ่าตัดแผลเล็ก
โรคและการดูแลแมว,โรคตาในสัตว์,โรคผิวหนังในสัตว์

สพ.ญ. เบญจวรรณ สายสวาท ( หมอจูน )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
Long Distance Education : Sydney University 2558
Diagnostic Imaging
ดูแลงานด้าน อายุกรรม และ ศัลย์กรรมเนื้อเยื่ออ่อน
กภ.ศิวพร ลิมปนิลชาติ ( หมอเดียร์ )
Bachelor Degree B.Sc. , Master Degree M.Sc. , Doctoral Degree Ph.D. (Physical Therapy ) Mahidol University
เชียวชาญงานด้านกายภาพบำบั ดฟื้นฟู, ส่วนลู่วิ่งน้ำ, อัลตราซาวด์ และเลเซอร์
สพ.ญ. นินารีมาน บินนิมะ ( หมอนารี )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดูแลงานด้าน อายุกรรมสัตว์เล็ก, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และโรคผิวหนัง
สพ.ญ. ปนิษฐา รัตนศรีอำไพพงศ์ ( หมอลิตเติ้ล )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
ดูแลงานด้าน ด้านศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน กับโรคตา
สพ.ญ. นฎา ธนะมัย ( หมอมุก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555
ดูแลงานด้าน การบำบัดฟื้นฟู และโรคกระดูกและข้อในสัตว์เลี้ยง
น.สพ. ตะวัน สันธนะจิตร ( หมอตะวัน )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูแลงานด้านโรคทางระบบประสาท, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สพ.ญ. พิชญา ทรงเวชเกษม ( หมอคลิป )
สัตวแพทย์ศาสัตวบัณทิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดูแลงาน อายุกรรมประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท

น.สพ. กระวี ชัยโภคา ( หมอตูน )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
Master of Business Administration Programs (Special Master's degree programs).
Nation Institule of Delelopment Administration,NIDA
ดูแลงานด้าน อายุรกรรมสัตว์เล็ก, การวิจัยฉัยด้านเซลล์วิทยา

สพ.ญ. เบญจมาภรณ์ โชติรัตนะศิริ ( หมอพิ๊ก )

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551ดูแลงานด้าน โรคผิวหนัง, ระบบสืบพันธุ์

สพ.ญ. วรัญญา กิจสาสน ( หมอนุ๊ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
ดูแลงานด้าน ระบบทางเดินปัสสาวะและอายุรกรรมทั่วไป
น.สพ. ธีรวัฒน์ ปิยะทรัพย์ประภา ( หมอเล็ก )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
ดูแลงานด้านอายุรกรรมทั่วไป
สพ.ญ. วิลาสินี ภุมรินทร์ ( หมอซอ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
ดูแลงานด้าน อายุกรรมสัตว์และสัตว์เลี้ยงพิเศษ, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน
น.สพ. ณัฐพงศ์ ไกรว่อง ( หมอณัฐ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คลีนิคศึกษาทางสัตว์แพทย์ ( สัตว์เลี้ยง ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558
ดูแลงานด้าน โรคตา, อัลตร้าซาวน์,โรคอายุรกรรม
สพ.ญ. ชนินันท์ สุทธิผล ( หมอปิ๊กกี้ )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
ดูแลงานด้าน อายุกรรมและอัลตร้าซาวน์

สพ.ญ. ปรวิศา ทองเต็ม ( หมอปลา )
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ 2560 ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ดูแลงานด้าน อายุรกรรมทั่วไป

น.สพ. กฤตชัย ฉัตรเจริญสุข ( หมอหมู )
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประกาศนียบัตรหลักสูตร " การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์เลี้ยงพิเศษ " จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com