น้องฮานะ อายุ 10 ปี มีปัญหาเรื่องฟัน

2461 จำนวนผู้เข้าชม  | 

น้องฮานะ อายุ 10 ปี มีปัญหาเรื่องฟัน

น้องฮานะ สนขพนธผสม เพศเมีย อายุ10 ปี มาตรวจสขภาพดวยโปรแกรมตรวจสขภาพ 19 รายการ 799 บาท กบ ทางโรงพยาบาลสตวไอเวท สาขาพระรามเกา และพบวานองฮานะ มสขภาพรางกายและคาเลอดปกตด แตพบวามปญหา สขภาพชองปาก โดยตรวจพบการเกดหนปนสะสมทรนแรง จนท าใหเกดภาวะเหงอกอกเสบ และมกลนปาก คณหมอจงแนะน า ใหนองท าการวางยาเพอตรวจหาความผดปกตของชองปากเพมเตมดวยการ x-ray พรอมกบการรกษาดวยการขดหนปนเพอ ลดกลนปากและภาวะเหงอกอกเสบ 

รปชองปากนองฮานะกอนการขดหนปนและการวนฉยเพมเตมดวยภาพ x-ray 

การวนจฉยเพมเตมดวยภาพ x-ray 

ภายหลงจากวางยาจงไดท าการ x-ray ชองปากเพอหาความผดปกตอนๆ เพมเตมเนองจากบางครงไมสามารถเหน ไดจากภายนอก พบวาน้องมีฟันผทุฟนกรามบนทงสองขาง โดยเฉพาะทางดานขวาทพบการแตกหกของรากฟนจากภาพ x-ray คณหมอจงสรปแนวทางรกษาทเหนจากการ x-ray วาจ าเปนตองขดหนปน อดฟนกรามบนทางดานซาย และถอนฟนกรามบน ขวา 

การรกษา ภายหลงจากขดหนปนออกทวทงปาก ท าใหพบรอยฟนผทฟนกรามบนทงสองขาง และพบวามการโยกของฟนกราม ลางรองจากซในสดเพมเตม ซงเกดจากการทมหนปนสะสมมากจนท าใหเหงอกรน และเกดการโยกของฟนตามมา จงไดท าการ ถอนฟนทงสองซดงกลาวออก และถอนฟนกรามบนดานขวาทมการแตกของรากฟน สวนฟนกรามบนดานซายคณหมอไดท า การอดฟนเนองจากบรเวณทผยงกนเนอฟนเขาไปไมมาก ยงไมทะลถงรากฟน และไมพบฝบรเวณรากฟนต าแหนงดงกลาว 

รปแสดงการผของฟนทพบภายหลงจากขดหนปนออก (รปซายกอนอดฟน, รปขวาหลงอดฟน) 

รปแสดงภาพกอนและหลงขดหนปน ต าแหนงวงกลมสแดงคอต าแหนงทมการถอนฟนกรามบนออก (รปซายกอน ขดหนปนและถอนฟน, รปขวาหลงขดหนปนและถอนฟน) 

การดแลหลงการรกษา 

หลงจากขดหนปนและแกไขฟนทมปญหาพบวากลนปากของฮานะลดลง และกนอาหารไดดขน คณหมอจงแนะน า วธการดแลสขภาพชองปากเพอไมใหเกดการสะสมของหนปนและปญหาเหงอกอกเสบจนเกดกลนปาก ดวยการแปรงฟนโดย แนะน าใหใชยาสฟนทมฤทธสลายคราบพลคและหนปน อยางนอย วนละ 1 ครง และน าสนขมาตรวจสขภาพชองปากทกๆ 6 เดอน เพอใหนองฮานะมสขภาพฟนและชองปากทด และลดโอกาสการเกดโรคอนๆ ทเกดตามมาจากการเกดโรคปรทนต เชน โรคหวใจ โรคตบ และโรคไต เปนตน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้